logo

VEĽKÁ HALLOWEEN PARKING AGÁTOVÁ PARTY

23.10.2019

Title of the image box
Title of the image box

Miesto konania: Garážový dom PARKING AGATOVA, Agátova 7D.

Čas:
Začiatok je naplánovaný na 17:00.
Ukončenie cca 20:00 s mini disco.

Vstupné: Zadarmo

Program pre deti, ale aj dospelých je nasledovný:

Deti: hľadanie veľkého strateného pokladu, súťaže o vecné ceny, detské atrakcie, Veľká strašidelná prechádzka, detská diskotéka a tombola.

Dospelí: rodeo býk, racing simulator, silomer, boxer, sumo a iné.

Ale najzaujímavejšia je TOMBOLA, kde sa bude losovať
10 parkovacích státí v garážovom dome na jeden rok zadarmo
a 20 parkovacích státí na polroka tiež zadarmo.

Deti v maskách, ale kľudne aj dospelí.

Z kapacitných dôvodov je nutná rezervácia na lvolny1@mail.com alebo na čísle 0948 388 000 vo formáte: Meno priezvisko dospelých osôb + počet detí.

Štatút a podmienky propagačnej súťaže

„VEĽKÁ HALLOWEEN PARKING AGÁTOVÁ PARTY“

(ďalej len ako „štatút“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Propagačnú súťaž s názvom „VEĽKÁ HALLOWEEN PARKING AGÁTOVÁ PARTY“ (ďalej pre účely tohto dokumentu len „súťaž“) organizuje spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o., so sídlom Zadunajská cesta 406/27, 851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 50871587, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele Sro, vo vložke č. 119595/B (ďalej aj ako „organizátor“).

2. Pravidlá a podmienky uvedené v tomto štatúte platia pre súťaž a všetkých účastníkov súťaže a záujemcovia a účastníci súťaže sú povinní sa nimi riadiť a rešpektovať ich.

II. Účel a trvanie súťaže

1. Účelom súťaže je podpora a propagácia služieb ponúkaných organizátorom.

2. Súťaž prebehne dňa 23.10.2019 v čase od 17:00 do 20:00, pričom v uvedenom čase môžu účastníci súťaže za podmienok uvedených v tomto štatúte získavať tombolové lístky, ktoré budú následne za podmienok uvedených v tomto štatúte zaradené do žrebovania o príslušné ceny.

III. Podmienky a pravidlá súťaže

1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo je obyvateľom obytného komplexu na Agátovej ulici č. 5 a č. 7 a bytového komplexu Dubravčická v Bratislave a ktorá splní podmienky súťaže a v deň konania súťaže dovŕšila vek 18 rokov. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby mladšie ako 18 rokov a osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže.

2. Fyzická osoba, ktorá splní podmienky uvedené v bode 1. tohto článku, a ktorá sa registruje na Grand Opening Parking Agátová formou zaslanej SMS správy na číslo 0948 388 000 vo formáte: Meno a priezvisko čísle alebo na prostredníctvom emailovej správy zaslanej na lvolny1@gmail.com vo formáte: Meno a priezvisko (ďalej len „registrovaný účastník“) a osobne sa dostaví na Grand Opening Parking Agátová do garážového domu PARKING AGATOVA na ul. Agátova 7D v Bratislave (ďalej len „garážový dom“) dňa 23.10.209 o 17:00, získava za podmienok uvedených v tomto štatúte tombolový lístok.

3. Tombolový lístok získava registrovaný účastník ktorý sa v čase začiatku konania Grand Opening Parking Agátová ohlási u organizátora a vyplní formulár v rozsahu Meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, emailová adresa a oproti podpisu vyplneného formulára dostane jeden tombolový lístok, ktorý je povinný následne vhodiť do zlosovacieho osudia, ktoré bude umiestnené v priestoroch garážového domu. Až momentom vhodenia riadne vyplneného tombolového lístka do zlosovacieho osudia na to určeného sa stáva registrovaný účastník súťažiacim (ďalej len „súťažiaci“) a má možnosť získať jednu z cien uvedených v tomto štatúte. Jeden registrovaný účastník môže získať, vyplniť a vhodiť do zlosovacieho osudia len jeden tombolový lístok.

5. Spomedzi súťažiacich, ktorí splnili podmienky súťaže, získali tombolové lístky a tombolové lístky v súlade s týmto štatútom vhodili do zlosovacieho osudia, budú v dňa 23.10.2019 v deň konania Grand Opening Parking Agátová počas konania Veľkej Halloween Parking Agátová Party vyžrebovaní výhercovia, ktorí získajú ceny uvedené v tomto štatúte. Jednou z podmienok získania výhry je osobná účasť súťažiaceho na žrebovaní a osobné podpísanie protokolu o konaní súťaže bezodkladne po momente vyžrebovania príslušnej ceny. Výhra je na inú osobu neprenosná a účastníkovi súťaže, ktorý sa nezúčastní žrebovania prepadá výhra v prospech iného, následne vyžrebovaného výhercu spomedzi ďalších účastníkov súťaže. V prípade neúčasti žiadneho súťažiaceho na žrebovaní, nikto nie je oprávnený nárokovať si výhru.

IV. Výhry a žrebovanie výhier

1. Celková hodnota súťaže je vo výške 25.200,- €.

2. Účastníci súťaže hrajú o jednu z uvedených cien:

1.-6. cena – Užívanie parkovacieho státia na dobu 12 mesiacov počnúc 01.11.2019 v hodnote 1.440,- €

7.-8. cena – Užívanie parkovacieho státia na dobu 3 mesiacov počnúc 01.11.2019 v hodnote 360,- €

9.-30. cena – Užívanie parkovacieho státia na dobu 6 mesiacov počnúc 01.11.2019 v hodnote 720,- €

3. Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 23.10.2019 v nasledujúcich kolách:

1. žrebovanie o 17:30

2. žrebovanie o 18:30

3. žrebovanie o 19:30

4. žrebovanie o 20:30

4. Žrebovanie výhercov sa uskutoční v priestoroch garážového domu PARKING AGATOVA na adrese: ul. Agátova 7D v Bratislave a to v deň a čas uvedený v bode 3 tohto Článku. Žrebovanie výhercov bude prebiehať tak, že spomedzi tombolových lístkov vhodených účastníkmi súťaže do losovacieho osudia žrebujúca osoba pre konkrétnu cenu vytiahne jeden tombolový lístok, pričom nahlas a zreteľne číslo tombolového lístka a meno, ktoré je priradené registračnom formulári k príslušnému tombolovému lístku. Súťažiaci, ktorého meno bude pri žrebovaní prečítané, je povinný sa bezodkladne po prečítaní svojho mena dostaviť k osobe ktorá realizuje žrebovanie a podpísať zápisnicu zo žrebovania. V prípade, ak sa vyžrebovaný účastník súťaže nezúčastni žrebovania, prípadne bezodkladne po vyžrebovaní nepodpíše zápisnicu zo žrebovania, prepadá jeho cena v prospech ďalšieho vyžrebovaného účastníka súťaže.

5. Organizátor súťaže je oprávnený pre účely identifikácie výhercov požadovať od konkrétneho výhercu doklad, z ktorého bude možná jeho nespochybniteľná identifikácia.

V. Ochrana osobných údajov

1. Súťažiaci zapojením sa do súťaže a to momentom vhodenia tombolového lístka do žrebovacieho osudia v súlade s článkom III. tohto štatútu dobrovoľne poskytuje organizátorovi súťaže na vopred neurčenú dobu svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a to v súlade a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže organizátorovi súťaže za účelom preverenia totožnosti účastníka súťaže, odovzdania výhry, na účely marketingovej činnosti organizátora súvisiacich so súťažou, ako aj súhlas k tomu, že v prípade, ak sa účastník súťaže stane výhercom, jeho meno a priezvisko môžu byť zverejnené na internetovej stránke organizátora súťaže a to na stránke www.parkingagatova.sk.

2. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom súťaže oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor súťaže týmto zároveň poučuje súťažiaceho o tom, že poskytnutie požadovaných osobných údajov je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora súťaže namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu ako aj tento svoj súhlas odvolať.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si taktiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť prípadne zrušiť alebo odvolať tento štatút, súťaž a jej pravidlá.

2. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

3. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže taktiež neuhrádza účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.

4. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

5. Účasť v súťaži je dobrovoľná a zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzujú riadiť sa týmto štatútom.

V Bratislave dňa 20.09.2019