logo

Otázky a odpovede

Časté otázky záujemcov:

 1. Ako mám postupovať, keď som už v minulosti podpísal zmluvu o dielo na parkovacie státia s pôvodným stavebníkom, ktoré teraz prešli do vlastníctva ParkingAgatova, s.r.o.?

Spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o. nadobudla vlastnícky vzťah k časti podniku spoločnosti B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze a to zmluvou o predaji časti podniku, kde v rámci záväzkov preberá výlučne záväzky z bežného dodávateľského styku (ZSE, a.s.). Tzn. že spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o. nie je právnym nástupcom zo zmlúv uzatvorených stavebníkom B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze a na tieto nemá ani žiaden dosah. Nárok zo zmlúv o dielo je možné si uplatniť v rámci konkurzného konania u pôvodného stavebníka, teda B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze zastúpenou konkurzným správcom I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

Na spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o. neprechádzajú práva a povinnosti zo zmlúv uzatvorených s iným subjektom ako je B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze a spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o. je výlučným vlastníkom ponúkaných garážových parkovacích státí a iných nehnuteľností v projekte Dúbravka 200, bez toho aby mala za povinnosť uzatvoriť novú zmluvu s pôvodným záujemcom o kúpu.

Aj napriek tomu spoločnosť vníma sociálny rozmer dopadu z konkurzu B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze a za tým účelom vytvorila možnosť vlastníkom bytov z projektu Dúbravka 200 nadobudnúť prvých 40 garážových parkovacích státí za cenu so zľavou, ktoré vyhradila výlučne pre nich. Uvedené konanie spoločnosti nie je marketingový nástroj, nakoľko dopyt v lokalite po parkovacích státiach ďaleko prevyšuje ich ponuku.

Spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o. vylučuje akúkoľvek prepojenosť s pôvodnou spoločnosťou B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze a odsudzuje postup uvedenej spoločnosti v maximálnej miere. Vieme pochopiť čo sa udialo, ale nevieme niesť následky z konania iných.

 1. Ako môžem vedieť, že sa situácia, ktorá sa udiala pri B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze nezopakuje aj u spoločnosti ParkingAgatova, s.r.o.

Spoločnosť B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze vstúpila do konkurzu z titulu rozhodnutia veriteľov, že dlžník nevie splniť svoje záväzky, ku ktorým sa zmluvne zaviazal a zároveň boli všetky nehnuteľnosti vo vlastníctve B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze zabezpečené záložnými právami v prospech veriteľov, ktorí sa týmto stali veriteľmi v konkurze s oddelenou podstatou na uspokojenie.

poločnosť ParkingAgatova, s.r.o. nemá žiadnych veriteľov, okrem z bežného dodávateľskeho styku a uvedeného finančného partnera, všetko bez omeškania. Nadobudnutie časti podniku B.O.S. Slovakia realizovala výlučne z vlastných zdrojov a nemá v úmysle čerpať akékoľvek financovanie za účelom dokončovacích prác, prípadne ďalších stavebných prác. Teda možnosť konkurzu je nereálna a spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o. má dobré meno, ktoré mieni v rámci tohto projektu len zlepšiť, preto pristupuje so zreteľom k minulosti projektu Dúbravka 200 citlivo.

 1. Čo ak som už vlastník bytu, nebytového priestoru, či vonkajšieho parkovacieho státia a nemám prístupové právo?

Za týmto účelom kontaktujte spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o. Spoločnosť má v záujme, Vám previesť podiel na prístupových dopravných komunikáciách, tak aby ste mali právo rozhodovať o servisných a údržbových prácach na dopravných komunikáciách, prípadne o možnosti odovzdania jej časti do správy mestskej časti. Spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o. nemieni blokovať prístupové právo k osobnému vlastníctvu nehnuteľností, skôr poukazuje na budúci stav, keď vlastníci podielov na prístupových dopravných komunikáciách budú podielnici, ktorí budú spolurozhodovať o cenách servisných a údržbových služieb, ktoré používa každý vlastník nehnuteľností projektu Dúbravka 200. Máme v záujme, podľa vôle vlastníkov, previesť podiel na spoločných prístupových komunikáciách rovnomerným dielom všetkým vlastníkom projektu Dúbravka 200.

 1. Chcem kúpiť, alebo už som kúpil vonkajšie parkovacie státie, ale nemám ho prevedené a teraz ste vlastníkmi vy?

Spoločnosť Co-finance, s.r.o. je vlastníkom 132 vonkajších parkovacích státí. Akékoľvek uplatňované vlastnícke nároky, ste si mali uplatniť v konkurznom konaní. Spoločnosť má vonkajšie parkovacie státia už zazmluvnené a nemá možnosť ich ponúknuť do predaja tretím osobám. Svoju spoločenskú a etickú politiku si spoločnosť uplatňuje výlučne v rámci garážových parkovacích státí, spoločnosť, okrem poskytnutia užívania, už nemá dosah na prevod vlastníckeho práva vonkajších parkovacích státí komukoľvek.

 1. Ja už som kúpil parkovacie státie a idem sa s Vami súdiť vo veci vlastníckeho práva k nehnuteľnosti…?

Toto právo Vám nemôžeme uprieť, chceme skôr poukázať na náročnosť súdnych procesov, počas ktorých nezískate právo užívania, môžete teoreticky uspieť a dočasne obmedziť právo vlastníka predať nehnuteľnosť, ktorý si vzniknutú škodu môže uplatniť voči Vám. Informujte sa u Vašich advokátov ohľadom konkurzného práva predtým, než vytvoríte nezmyselný spor, ktorý dokážeme uzavrieť v rámci nášho podporného programu predpredaja. Spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o. ako aj ak Co-finance, s.r.o. si stojí za svojím výlučným vlastníctvom a vo veci predkladania iných nárokov sa mieni brániť svojou autorizovanou medzinárodnou advokátskou kanceláriou a zároveň bude vymáhať akúkoľvek škodu spôsobenú z takéhoto konania. Akékoľvek dokumenty, ktoré budú pôsobiť podozrivo, mieni spoločnosť konzultovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o. prišla dielo Dúbravka 200 zveľadiť, ale odmieta sa zúčastniť na prípadnom jej zneužití, či jej vydieraní.

Spoločnosť si za týmto účelom nechala vypracovať feasibility study (overovacia štúdia), aby vedela rozsah dokončovacích prác. Túto štúdiu spoločnosť vie poskytnúť k nahliadnutiu záujemcom o kúpu pri osobnom stretnutí. Rozsah prác je odhadovaný do skončenia mesiaca september roku 2017 všetkých stavebných prác a momentálne spoločnosť realizuje dokončovacie práce skrz svojho generálneho dodávateľa stavby. Preto za týmto účelom zmluvným záujemcom o kúpu garážových parkovacích státí ponúkame prenájom, po dobu dokončenia a odovzdania garážových parkovacích státí, vonkajšie parkovacie státia so zľavou a s finálnou cenou 1euro s DPH/mesačne za 1 parkovacie státie. Kolaudácia je predmetom rozhodnutia stavebného úradu na ktorý nemá spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o. vplyv, ale veríme, že vo verejnom záujme je úspešná kolaudácia garážového domu, ktorý dokončujeme v pôvodnom znení a doplnenom znení projektovej dokumentácie z ktorej bolo vydané platné stavebné povolenie.

 1. Čo je predmetom kúpnej ceny predaja garážového parkovacieho státia?

Súčasťou predaja garážového parkovacieho státia je podiel na skolaudovanom garážovom dome s vyhradeným parkovacím státím a podielom na spoločných častiach a zariadeniach garážového domu. Predmetom predaja je zároveň podiel na prístupových komunikáciách tak, aby bol zabezpečený prístup k objektu garážového domu.

 1. Kedy je v pláne dokončiť garážový dom a kolaudácia?

Spoločnosť si za týmto účelom nechala vypracovať feasibility study (overovacia štúdia), aby vedela rozsah dokončovacích prác. Túto štúdiu spoločnosť vie poskytnúť k nahliadnutiu záujemcom o kúpu pri osobnom stretnutí. Rozsah prác je odhadovaný na 2 mesiace stavebných prác a momentálne spoločnosť pripravuje tender pre generálneho dodávateľa dokončovacích prác stavby. Nakoľko sa dokončovacie práce realizujú aj na povrchu vo vnútrobloku Agátovej 7, môžu sa tieto práce odložiť o zimnú sezónu v prípade zlých klimatických podmienok. Najneskorší termín odovzdania diela očakávame koncom jari roku 2017. Preto za týmto účelom zmluvným záujemcom o kúpu garážových parkovacích státí ponúkame prenájom, po dobu dokončenia a odovzdania garážových  parkovacích státí, vonkajšie parkovacie státia so zľavou a s finálnou cenou 1euro s DPH/mesačne za 1 parkovacie státie. Kolaudácia je predmetom rozhodnutia stavebného úradu na ktorý nemá spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o. vplyv, ale veríme, že vo verejnom záujme je úspešná kolaudácia garážového domu, ktorý dokončujeme v pôvodnom znení projektovej dokumentácie z ktorej bolo vydané platné stavebné povolenie.

 1. Čo bude realizované vo vnútrobloku Agátová 7?

Vnútroblok Agátovej 7 spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o. prevzala ako zanedbaný. Časti vnútrobloku,  kde budú dobudované 2 vonkajšie výstupy z garážového domu, budú ohradené plotom a budú vyúsťovať do nestavebnej zóny mimo vnútrobloku Agátovej 7. Spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o. zrušila vybudovanie 28 vonkajších parkovacích státí vo vnútrobloku k bloku D4 - Agátka z pôvodného stavebného projektu a plánuje vybudovať rekreačnú časť pre deti a mládež.

 1. Čo mieni nový vlastník zlepšiť v rámci projektu Dúbravka 200?

Spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o. má v záujme dobudovať a tým odstrániť neprístupné stavebné plochy nadzemia, dobudovať a odovzdať garážový dom novým vlastníkom, vybudovať v súčinnosti iných  vlastníkov pozemkov z Agátovej 5 rekreačné časti pre deti a mládež vo vnútroblokoch Agátovej 5 a 7, vybudovať na zostatkovej parcele susediacej s projektom Dúbravka 200 záhradkársku oblasť pre vlastníkov bytov Dúbravka 200, umožniť vlastníkom bytov projektu Dúbravka 200 získať podiel na prístupových komunikáciách, nakoľko banky odmietajú financovať tieto bytové a nebytové jednotky bez prístupovej komunikácie. Taktiež máme v záujme navrhnúť vlastníkom bytov a nebytových priestorov spoločný kamerový a bezpečnostný systém v celom objekte, ktorý bude dohliadaný permanentnou strážnou službou.

 1. Aký je postup v prípade záujmu o kúpu garážového parkovacieho státia a použitia bankového, alebo iného financovania?

V prvom kole ide o uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a úhradou časti kúpnej ceny. Spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o. akceptuje výlučného finančného partnera, ktorý môže nahradiť úplné zaplatenie kúpnej ceny, prípadne úschovu kúpnej ceny po dobu dobudovania diela.

Po dostavbe garážového domu spoločnosť umožní používanie jeho časti, tak ako je vydané rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby a zároveň požiada stavebný úrad o skolaudovanie stavby. Po kolaudácii spoločnosť uzavrie zmluvy o prevode vlastníckeho práva s osobami, ktoré mali uzatvorené predchádzajúce zmluvy o budúcom prevode.

 1. Ako prebieha proces uzavretia zmluvy o kúpe?

Zmluva o budúcej zmluve sa uzatvára pri minimálnej zálohe 50% z celkovej kúpnej ceny a nie je časovo obmedzená a umožňuje benefit vonkajšieho parkovacieho státia za 1euro s DPH/mesačne po dobu odovzdania garážového parkovacieho státia. Po dokončení garážového domu, kde budúci predávajúci vyzve kupujúceho na prevzatie parkovacieho státia a vstupnej karty, je budúci kupujúci povinný doplatiť 40% kúpnej ceny. Tzn. garážový dom je úplne dokončený a čaká sa na rozhodnutie stavebného úradu o kolaudácii. Po kolaudácii garážového domu sa podpisuje kúpna zmluva, kde zaplatená časť kúpnej ceny zo Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve sa započítava na kúpnu cenu a vzniká povinnosť kupujúceho doplatiť pred podpisom kúpnej zmluvy 10% posledného doplatku kúpnej ceny. Následne predávajúci z kúpnej zmluvy protokolárne odovzdáva vlastnícke právo kupujúcemu. V prípade bankového financovania je to výnimočný režim a za týmto účelom konkatujte nášho finančného partnera projektu.

 1. Aké budú náklady na správu a údržbu garážového státia?

Spoločnosť ParkingAgatova, s.r.o. si neuplatňuje výhradné právo na hlavné, či podporné služby v rámci garážového domu, či iné časti nehnuteľností v jej vlastníctve, tzn. spoločnosť momentálne distribuuje a tendruje správcu budúceho garážového domu a má v úmysle rozhodovať v najlepšej vôli budúcich vlastníkov, ktorí môžu v budúcnosti odhlasovať výmenu správcu objektu. Spoločnosť je k dnešnému dňu ochotná prijímať návrhy od záujemcov o kúpu ohľadom správy objektu a zvoliť si alternatívny spôsob voľby pomocou budúcich vlastníkov garážových parkovacích státí. Pre spoločnosť je prioritná transparentnosť a nemá záujem vykonávať sekundárny zisk na neférovej a nepodstatnej súťaži.

 1. Aké zľavy mi viete poskytnúť keď som vlastník bytu, alebo nebytového priestoru v Dúbravka 200?

Zľava je závislá od výšky zálohy v zmluve o budúcej zmluve. Za účelom výpočtu zľavy a ceny uvádzacej so zľavou kontaktujte FACTA, s.r.o. Reality - odštepný závod, s.r.o.

 1. Aký je cenník garážových státí?

Cenník garážových státí bude čoskoro zverejnený. Za účelom výpočtu zľavy a uvádzacej ceny so zľavou pre vlastníkov bytov neváhajte kontaktovať predajcu FACTA, s.r.o. Reality - odštepný závod, s.r.o.Cenník garážových státí je zverejnený na tejto stránke v odkaze Cenník. Za účelom výpočtu zľavy a uvádzacej ceny so zľavou pre vlastníkov bytov neváhajte kontaktovať predajcu FACTA, s.r.o. Reality - odštepný závod, s.r.o.